• Anasayfa
 • https://www.facebook.com/facebook
 • https://www.twitter.com/twitter
bayrağımız

 


KÖYÜMÜZDEN SELAM VE SEVGİLER
sponsorlarımızZiyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam10
Toplam Ziyaret120032
Üyelik Girişi
Takvim

DERNEK TÜZÜĞÜMÜZ

GEBZE GİRESUN İLİ YAĞLIDERE İLÇESİ TEKKE KÖYÜ KALKINDIRMA
               VE  GÜZELLEŞTİRME  DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

 

MADDE­ 1- DERNEĞİN ADI

 

                      Gebze Giresun ili  Yağlıdere ilçesi Tekke köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme

                       Derneği

 

MADDE 2- DERNEĞİN MERKEZİ

                    GEBZE

 

MADDE 3- DERNEĞİN AMACI VE AMACI  GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                    SÜRDÜRECEĞİ ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ                                                     

 

                Derneğimizin amacı köyümüzün gerek kültür gerek turistik yönden tanıtılmasını,üyelerimizin sosyal
kültürel bakımdan gelişmelerini,afet ölüm hastalık ve evlenme gibi durumlarda yardım sağlamak

                BUNUN İÇİN :

A)    Köyümüzün başlıca ihtiyacı olan Ümmi Sultanil Azam Tekkesi olup (Yavuz Sultan Selim’in annesi
Gülbahar Hatun tekkesi) ona bağlı olan Vakıf eserlerini (Hacı Abdullah Halifenin Dergahı,Misafirhanesi,camisi,
değirmeni ve içinde yatmakta olduğu türbesi)  biz torunları olarak onları korumak gerekli bakım ve onarımını
yaparak (Tarihi özelliklerini bozmayacak şekilde) Turistik ve kültürel yönden tanınmasını sağlamak.

B)    Köyümüzün o denli tarihi geçmişine rağmen ulaşılamaz yolunu, suyunu,sağlık ocağını,okulunu,camisini,
alt yapısını ve müşterek kullanılan sosyal ihtiyaçlarını çağın gerektirdiği biçimde kullanılacak hale getirmeye
çalışmak.

C)    Üyelerimizin arasında dayanışmayı,tanışmayı,kaynaşmayı sağlamak için eğlence geceleri kır gezileri gibi
etkinlikler düzenlemek.

D)    Dernek üyelerimizin ortak sorunları çerçevesinde bilimsel araştırmalar yapmak gerektiğinde derneğin
amaç ve faaliyetlerine uygun dergi,bülten gazete çıkarmak üyelerimizin bilgi düzeyini yükseltmek için
konferanslar toplantılar düzenleyerek derneğimizin tanıtımı için takvim bastırmak.

E)     Üyelerimizin odun, kömür,yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını teminine yardımcı olmak.

F)     Üyelerimizin ekonomik durumlarını artırmak için kooperatif kurmalarına yardımcı olmak.

G)    Dernek üyelerimizin kültür ve sosyal çalışmalarını yapabilmeleri için ihtiyaca göre lokal açabilir.

 

 

MADDE 4- DERNEĞE ÜYE ŞARTLARI

 

                 Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hak kına sahiptir.
Ancak, Türk Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetler mensupları ile kamu kurum kuruluşlarının memur statüsünde
ki görevleri hakkındaki özel kanunlarda getirilen kısıtlamalar saklıdır.

                 Yazılı olarak yapılacak üyelik baş vurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde karara
bağlanır. Ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere
kaydedilir.

                 Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler, dernek kurabilirler veya kurulmuş
derneklere üye olabilirler.

                Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

 

MADDE 5- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

 

1)       Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Dernek        

        üyeliği kendiliğinden sona erer.

                     

 2)   Dernek amacını saptırma ve yozlaştırma derneğin manevi şahsiyetini rencide edenle-                                                         

     rin suçu sabit görülen üyeler yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkarırlar.

 

3)      Dernek organlarında görevini kötüye kullanma dernek içi barışı ihlal etme derneğe karşı hasmane tavır
alma ve 2 yıl üye aidat borcunu ödemeyen üyeler yönetim kurulu kararı ile üyelikten silinir.                                                                                       

 

MADDE 6- ÜYELİK HAKLARI

 

               Hiçbir kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. 6 ay önceden yazılı olarak
müracaat etmek kaydı ile her üye istifa hakkına sahiptir.

               Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir, Dernek tüzüklerinde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din
ve mezhep, aile zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere
ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz

               Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkar veya çıkartılan
üye dernek mal varlığına hak iddia edemez.

               Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin
amacına uygun davranmak özellikle amacın gerçekleştirmesini güçleştirici ve engelleyici davranışlardan
kaçınmakla yükümlüdür.

               Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır bizzat kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı
yoktur.

               Tüzel kişiler ise tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır.
Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

 

MADDE 7-DERNEK GENEL KURULUN KURULUŞ ŞEKLİ

             

               Derneğin zorunlu organları 1- Genel Kurul 2- Yönetim Kurulu 3- Denetim kurulundan oluşur. Gerekli
görüldüğünde genel kurulca başka organlarda oluşturulabilir, ancak bu zorunlu organların görev, yetki ve
sorumlulukları devredilemez.

               Dernekler 4721 sayılı medeni kanunun 60 ıncı maddesinin son fıkrası gereğince derneğin kuruluşu
dernek başkanlığına yazılı tebliği tarihi itibaren 6 ay içerisinde ilk olağan genel kurul toplantısını yapar ve
organlarını teşekkül eder.

 

MADDE 8- GENEL KURULUN TOPLANMA ZAMANI

 

1)      Genel kurul dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,

2)      Yönetim veya denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5 nin yazılı isteği
üzerine olağan üstü toplanır.

          Olağan genel kurul toplantısı İKİ YILDA BİR KASIM ayı içerisinde yapılır.Her üç yılda yapılması zorunludur.      

          Yönetim kurulu genel kurulu yazılı istem üzerine bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin
müracaatı üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasında üç kişiyi genel kurulu
toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

MADDE-9- ÇAĞRI USULÜ 

              

                Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesini düzenler.
Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü,saati,yeri ve gündemi gir gazetede ilan edilmek veya
yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır.

                Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmadığı taktirde ikinci toplantının arasında bırakılacak zaman yedi
günden az altmış günden fazla olamaz.

                Toplantı başka bir sebeple geri bırakıldığı takdirde sebebi de belirterek tutanağa geçilir.Yeniden
alınacak olan yönetim kurulu kararı ile üyelere duyurulur.İkinci toplantının geri bırakılma tarihinde itibaren en
geç iki ay içerisinde toplantı yapılması zorunludur.Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre
yeniden çağırılır.Ve toplantı ikinci  fıkra esaslarına göre mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

                Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

                Bütün üyelerin gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda
yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.  Bu şekilde karar alınması olağan
toplantı yerine geçmez.

MADDE-10-  TOPLANTININ YETER SAYISI

 

              Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının
katılmasıyla toplanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi halinde üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

               İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz.ancak bu toplantıya katılan üye  sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki
katından az olamaz.

 

MADDE-11-  TOPLANTINI YERİ   

             

                Genel kurul toplantıları,Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

 

MADDE-12-  TOPLANTININ YAPILIŞ USÜLÜ:

 

                Dernek Genel Kurul Toplantıları kararda belirtilen ve mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazılı olarak
bildirilen gün saat ve yerde yapılır Genel kurula katılacak olan üyeler yönetim kurulunca düzenlenen üye isim
listesindeki adları karşısına imza atarak,toplantı yerine giderler Tüzüğün 10. maddesinde belirtilen çoğunluk
sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir.Ve toplantı yönetim kurulu başkanı tarafından veya görevlendireceği
yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.

                Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ve katip seçilir.
               Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir.Katipler toplantı tutanağını düzenler.Başkanla
birliktemza ederler.Toplantı sonunda tutanak ve belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.Yönetim
kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten
sorumludur.

 

MADDE-13-  TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

 

                 Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür ve karara bağlanır.genel kurul
toplantısında hazır bulunan üyelerin en az 10’u tarafından görüşülmesi istenen maddeler gündeme alınması
zorunludur.

 

MADDE-14  GENEL KURULUN GÖREV YETKİLERİ

           

                  Aşağıda yazılı hususlar genel kurulunca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçimini yapmak
 2. Dernek tüzüğünün değişmesi
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi,yönetim kurulunun ibrası.
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilen maddelerin kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim
 6. kuruluna yetki verilmesi,
 7. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
 8. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunan yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması ve
 9. ayrılması.
 10. Derneğin feshinin görüşülmesi.
 11. Derneğin şube açılmasına karar verilmesi.
 12. Genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

MADDE-15-  YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE YETKİLERİ:

 

                  Yönetim kurulu 9 asil 9 yedek üyeden oluşur.Genel kurulca gizli oy açık tasnifle seçilir.Asil üyelerden
boşalmalar olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.

                    Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir yada birkaçına yetki vermek.
 2. Yönetim kurulu üyeleri aralarında ilk toplantısında bir başkan,başkan yardımcısı,sekreter muhasip veznedar
 3. ve dört üye seçer.
 4. Genel kurul kararı ile şube açılmasına yetki verildiğine dair yönetim kurulu kararı almak.
 5. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak
 6. genel kurula sunmak.
 7. Türk vatandaşı olmayanların derneğin üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük
 8. Mülki Amirliğine yazı ile bildirmek.
 9. 31/12. tarihi itibarı ile derneğin bir yıllık göstermiş olduğu faaliyetleri belirten yıllık beyannameyi ilk dört
 10. ay içerisinde mülki amirliğe vermek.
 11. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendilerine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkileri kullanmak.   

 

MADDE-16- YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

               

                 Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının
yarısından aşağıya düşerse genel kurul kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde
toplantıya çağırılır.Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine,mahallin Sulh
Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla
görevlendirir.

 

 

MADDE –17-  DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

                     

                  Denetleme kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.Genel kurulca seçilir.Denetleme kurulu aralarında
yapacakları ilk toplantıda bir başkan ve üyelerini belirlerler.

Denetleme kurulu  :  Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği
belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,defter,hesap ve kayıtların mevzuata
ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı
geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında
genel kurula sunar.

                 Denetim kurul üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi,belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından
gösterilmesi ve verilmesi,yönetim yerleri müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

MADDE-18-  GENEL KURUL TOPLANTISI VE ORGANLARA SEÇİLENLERİN 

                       İDAREYE  BİLDİRİLMESİ

             

                Dernekler genel kurulu izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer
organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında
ve yerleşim yerinde meydana gelen değişikliklerde aynen usule tabidir. 

 

MADDE-19-  DERNEĞİN ŞUBESİ

    

                 Derneğin şubesi yoktur.

 

MADDE-20-  ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ YILLIK AİDAT MİKTARI

 

                Üyelerin ödeyecekleri   yılık  aidat miktarı 60.00 YTL  (atmış) olup,bu miktar genel kurulca azaltılıp
veya çoğaltılabilir.

                Dernekten çıkan veya çıkarılan üye üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

                Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.

 

MADDE-21-  DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ

 

                Gerekli görülen hallerde derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip
göstermedikleri defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları İçişleri Bakanı veya Mülki
idare  amiri tarafından denetlenebilir. Bu denetimlerde kolluk kuvveti mensupları görevlendirilemez.İçişleri
Bakanlığı ve mülki idare amirliğinin yapacağı denetimler mesai saatleri içerisinde yapılır.Bu denetimler en az
yirmi dört saat önce derneklere bildirilir.

                Denetim sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü bilgi,belge ve kayıtların dernek
yetkilileri tarafından gösterilmesi,yönetim yerleri müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi
zorunludur.

 

MADDE-22-DERNEĞİN GELİRLERİ

 

                 Derneğin gelirleri

 1. Üye aidatları
 2. Dernekçe yapılan yayınlar.tertiplenen piyango.balo,eğlence,temsil,konser konferanslardan sağlanan gelirler.
 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler..
 4. Bağış toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine göre uygun olarak toplanan bağış ve yardımlardan ibarettir.

 

MADDE-23-  DEFTER VE KAYITLAR

 

                Dernekler işletme hesabına göre defter tutar.Ancak yıllık brüt gelirleri 2005 yılı için 500 bin YTL.’yi
aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar. 

                İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler,yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim
kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilirler.

                Bilanço esasına geçen dernekler üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına
düşerlerse takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilirler.

                Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.Bu defterleri Dernek müdürlüğü biriminden veya noterden
onaylı olması zorunludur.Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defter ara tasdiki
yapılamaz.Ancak bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yaprak defter kullanılacağı
yıldan önce gelen ayda her yıl için yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

                Ticari işletmesi bulunan dernekler,ticari işlemleri için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine  göre
defter tutarlar.

 

                   A-İŞLETME HESABINA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER

1-    Üye kayıt defteri

2-    Karar defteri

3-    İşletme Hesabı defteri

4-    Demirbaş defteri

5-    Alındı belgesi kayıt defteri

6-    Gelen giden evrak kayıt defteri

 

                    B- BİLANÇO ESASINA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER

1-   Karar defteri

2-   Üye kayıt defteri

3-   Evrak kayıt defteri

                       4- Yevmiye defteri,büyük defter ve envanter defterleri:Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt
şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığı‘na verdiği yetkiye istinaden yayınlanan Muhasebe
sistemi uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.   

 

MADDE-24- DERNEĞİN GELİR VE GİDERLERİ

                

                 Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerin bankalar aracılığı ile tahsili halinde
banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

                  Dernek giderleri ise fatura perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile
yapılır. Ancak dernekler, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu
düzenlerler.

                  Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni
Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve
hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir. Bu belgeler, yönetmelikte gösterilen biçim ve
ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana
gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde,
dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması
zorunludur.

 

MADDE-25- ALINDI BELGELERİNİN BASTIRILMASI VE KONTROLÜ

        

                   Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılan Alındı Belgeleri yönetmelikte belirtilen biçim ve ebatta
yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı Belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu
elli asıl elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla
yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı
belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı Belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki surat olarak bastırılabilir.
Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak
saklanması zorunludur.

                    Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup
bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı

miktarda yenisi basılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.

                   Bastırılan alındı belgesi ciltleri veya elektronik sistemleri ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılması
için bastıran formların adedi ile seri ve sıra numaralarının, 15 gün içinde basımevleri tarafından mülki idare
amirliğine bildirilmesi zorunludur.

 

MADDE-26- YETKİ BELGESİ

             

                  Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle yönetim kurulu
kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi
dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin
birer sureti dernekler birimlerine verilir.

                   Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin
dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Dernekler birimlerince kendilerine
verilen her bir yetki belgesi için otomatik sıra numarası verilir.

                   Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim
kurullarının, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin
bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinin ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi,
derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin
dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile
her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, 15 gün içerisinde
dernekler birimine bildirilir.

 

MADDE-27- TAŞINMAZ MAL EDİNME

 

                   Dernekler genel kurullarının yetki vermesi üzerinde kurulu kararı ile taşınmaz mal satın alabilir veya
taşınmaz mallarını satabilir. Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya tescilden itibaren bir ay içinde mülki idare
amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

 

MADDE-28- TÜZÜK NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

 

                   Genel kurul kararı ile olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısına katılan üyelerin 2/3 ünün oyları
ile görüşülür, buna göre;

                       1) Yönetim kurulunca kongre gündeminde yer verilmesi  

                       2) Yada genel kurulca toplantıda hazır bulunan üyelerden en az 1/10 tarafından divan başkanlığına
önerge verilerek tüzük değişikliğinin gündeme alınması gerekir. Bu takdirde yönetim kurulu üyelerin hazırlayacağı
tüzük deşikliği taslağı görüşülebilir.

Karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 ünün çoğunluğudur.

 

 

MADDE-29-  DERNEĞİ FESHİ

                  

                   Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurula katılma sahip bulunan dernek
üyelerinin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması zorunludur. Çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantının
ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve
denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin
2/3 ünün çoğunluğu ile verilir. Derneğin feshi Genel Kurul tarafından 5 gün içerisinde o yerin en büyük Mülki
Amirliğine yazı ile bildirilir.

 

MADDE-30-  DERNEĞİN TASFİYESİ

                  

                 Feshi edilen veya münfesih haline gelen derneğin menkul, gayrimenkul ile nakitlerin TEKKE KÖYÜ
Köy muhtarlığına  devredilir.

                  Genel Kurul tarafından bir karar alınmamış veya Genel Kurul toplanmamışsa, yahut Dernek
Mahkeme Kararı ile fesih edilmişse, derneğin menkul, gayrimenkul ile nakitleri derneğin kapatıldığı tarihte en
fazla üyeye sahip ve amacına en yakın derneğe devir edilir.

 

MADDE-31- DERNEĞİN LOKALİ

 

                 Derneğin lokali 5253 sayılı dernekler Kanununun 26. maddesi gereğince mahallin en büyük Mülki
Amirliğine izin alınmak suretiyle açılır.

                 Dernek lokalinin işletilmesi veya işlettirilmesi yönetim kurulu tarafından tespit edilir. Dernek lokalinde
içki içilmez kumar oynanamaz.

    

                                                              YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 

Başkan                       Bşk.yrd.           Muhasip                 Sekreter                         Veznedar

 

M.Hasan ÖZTÜRK   Mehmet ŞEN           Mustafa ÖNAL      Rasim KARAHAN              Mehmet ŞEN

 

 

Üye                        Üye                                           Üye                                         Üye 

 

Orhan ŞEN            Selahattin GÜVENOĞLU                İsmail ÖNAL                            Halil ÇELİK

Yorumlar - Yorum Yaz
NAMAZ VAKTİ
DERNEK BAŞKANIMIZ
ERHAN GÜVENOĞLU
7.BAŞKANIMIZ
Saat
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.75305.7761
Euro6.32866.3540
Site Haritası
Videolar
GÖNÜL DOSTLARIMIZ

 

 

radyo